Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej jako „RODO” − informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest „PODIANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Łodzi (90-368), ul. Piotrkowska 198/3, KRS: 0001085837, NIP: 7252340325, REGON: 527637028 („Administrator”);
 • Z Administratorem możesz skontaktować się:
  1. pisemnie na adres: ul. Piotrkowska 198/3, 90-368 Łódź
  2. e-mailem: sklep@instytutzdrowejstopy.pl
  3. telefonicznie: nr tel. 505 816 158
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celach zdrowotnych, związanych z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych – w tym prowadzeniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  2. w celu realizacji umowy o wykonanie usługi zawartej w Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. w celu ochrony przed roszczeniami oraz w celu dochodzenia roszczeń a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO;
  4. w celach marketingowych oraz innych niewymienionych w lit. a i b – na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO;
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skorzystania z usług świadczonych przez Administratora.
 • Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i z poszanowaniem poufności tych danych. Twoje dane mogą być przekazane:
 • osobom i podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na zlecenie Administratora (np. innym podmiotom leczniczym, laboratoriom itd. w celu kontynuacji leczenia, wykonania zleconych badań lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych);
 • Ministrowi Zdrowia jako administratorowi danych osobowych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej w ramach Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych;
 • podmiotom świadczącym usługi hostingowe i teleinformatyczne na rzecz Administratora (np. dostawcy oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz dostawcy serwera, na którym przechowywane są dane osobowe);
 • podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie prowadzenia i obsługi systemu rezerwacji wizyt;
 • osobom upoważnionym przez Ciebie do zasięgania informacji o Twoim stanie zdrowia lub dostępu do dokumentacji medycznej;
 • ubezpieczycielom w przypadku kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi;
 • podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe i archiwizacji na rzecz Administratora;
 • organom władzy publicznej i innym organom w zakresie ich ustawowych uprawnień.
 • Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej. Administrator nie będzie stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie danych osobowych.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu udzielonych Ci świadczeń. Dane zawarte w dokumentacji medycznej będziemy przechowywali przez niezbędny okres jej przechowywania wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, będziemy dane te przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, lub gdy z innych przyczyn przetwarzanie tych danych stanie się zbędne. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: sklep@instytutzdrowejstopy.pl
 • Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Prawo przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie dotyczą danych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO tj. danych przetwarzanych w celach zdrowotnych, związanych z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych, w tym danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 • Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.