Regulamin sklepu internetowego instytytzdrowejstopy.pl

 

 • 1.

Przedmiot regulacji

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego instytutzdrowejstopy.pl, w tym zasady sprzedaży i korzystania z produktów dostępnych w sklepie internetowym instytutzdrowejstopy.pl.

 • 2.

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie konta Klienta;

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka, podanie danych Klienta, adresu e-mail do wysyłki Produktu, sposób płatności i innych niezbędnych do realizacji Zamówienia;

Hasło – indywidualnie ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych służący, wraz z Loginem, do zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta – indywidualny dostęp Klienta do Sklepu zabezpieczony Loginem oraz Hasłem;

Login – indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, wymagane do założenia Konta Klienta w Sklepie. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta;

Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu Klientowi pocztą elektroniczną wiadomości zawierających informację handlową Sprzedawcy oraz inne informacje dotyczące m.in. oferty Sklepu, Produktów oraz działalności Sprzedawcy;

Produkt – produkt fizyczny, elektroniczny lub usługa, które Sprzedawca udostępnia do sprzedaży w Sklepie;

Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych w Sklepie;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą zakupu w sklepie w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Rejestracja – czynność faktyczna, dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu;

Sklep – sklep internetowy „INSTYTUTZDROWEJSTOPY.PL” umieszczony pod adresem https://instytutzdrowejstopy.pl;

Sprzedawca – spółka pod firmą „PODIANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Łodzi (90-368), ul. Piotrkowska 198/3, KRS: 0001085837, NIP: 7252340325, REGON: 527637028;

Umowa – umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta za pośrednictwem Sklepu, na podstawie której Klient nabywa Produkt lub Produkty;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

 • 3.

Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do Produktów, jak również nazwy Sklepu, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu oraz materiałów wykorzystywanych do prezentacji Produktów, przysługują Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Do korzystania ze Sklepu, składania Zamówień i zawierania Umów niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet przy wykorzystaniu jednej ze standardowych przeglądarek internetowych, w tym w szczególności Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari lub Opera, posiadających możliwość zapisu plików cookies oraz zapewniających obsługę skryptu Java.
 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa osób trzecich.
 5. Ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich, w kwotach brutto tj. wraz z podatkiem VAT.
 6. Sprzedawca może stosować rabaty, które są naliczane za pomocą kuponów rabatowych przyznawanych przez Sprzedawcę w trakcie akcji promocyjnych, o których Sprzedawca informuje w swoich kanałach informacji, w tym m.in. na stronie internetowej instytutzdrowejstopy.pl oraz w Newsletterze.
 • 4.

Składanie zamówień

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, w tym prezentacje Produktów, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia Umowy.
 2. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówienia. Klient zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia Formularza Zamówienia oraz podania prawdziwych danych. Prawidłowe wypełnienie Formularza stanowi warunek konieczny złożenia Zamówienia i jego realizacji.
 3. Składanie Zamówień nie wymaga Rejestracji i założenia Konta Klienta.
 4. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W przypadku Produktów dostępnych w kilku wariantach Klient dodaje do koszyka Produkt w jednym z wybranych wariantów.
 5. W trakcie składania Zamówienia, Klient ma możliwość sprawdzenia zawartości koszyka oraz modyfikacji wprowadzonych danych, oraz dodania lub usunięcia Produktów w koszyku.
 6. W celu skorzystania z kuponu rabatowego Klient wpisuje kod rabatowy w polu „Kod kuponu”, a następnie wciska przycisk „Zastosuj kupon”.
 7. W celu finalizacji Zamówienia należy wcisnąć przycisk „Przejdź do kasy”. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia zawierające informacje dotyczące:
  1. przedmiotu Zamówienia;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  3. informacji o rabacie (jeżeli został naliczony);
  4. metody płatności.
 8. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie przez Klienta akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki prywatności, oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 9. Dostępne formy płatności to: przelew bankowy.
 10. Złożenie i opłacenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Po opłaceniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany przez siebie adres mailowy wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zakupu oraz informacje dotyczące wysyłki Produktu.
 • 5.

Konto Klienta

 1. Klient może skorzystać z możliwości Rejestracji i założenia Konta Klienta.
 2. W celu założenia Konta Klienta, Klient powinien:
  1. utworzyć Login i Hasło;
  2. zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności i zaakceptować ich postanowienia;
  3. wypełnić Formularz Rejestracyjny i ukończyć proces Rejestracji.
 3. Klient obowiązany jest zabezpieczyć Login i Hasło przed dostępem osób nieuprawnionych. Przekazywanie Loginu i Hasła osobom trzecim jest zabronione i może stanowić podstawę do usunięcia Konta Klienta, co nie wyłącza dalej idących roszczeń Sprzedawcy, w tym odszkodowawczych.
 4. Klient może usunąć Konto Klienta w dowolnym momencie. W tym celu Klient może skorzystać z opcji „usuń konto” dostępnej z poziomu interfejsu użytkownika, lub wysłać wiadomość do sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@instytutzdrowejstopy.pl.
 • 6.

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację dotyczącą zakupionego Produktu wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@instytutzdrowejstopy.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, określenie reklamowanego Produktu i datę jego nabycia, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

 • 7.

Newsletter

 1. Klient może dokonać zapisu(subskrypcji) na Newsletter. W celu dokonaniasubskrypcji Klient zobowiązany jest podać imię oraz aktywny adres e-mail. Warunkiem subskrypcji jest zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności.
 2. Newsletter jest usługą świadczoną nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony.
 3. Klient ma prawo rezygnacji z Newslettera w każdym czasie poprzez wciśnięcie przycisku „Anuluj subskrypcję” w treści wiadomości e-mail lub poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy potwierdzającej chęć rezygnacji z subskrypcji.
 • 8.

Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@instytutzdrowejstopy.pl. Formularz odstąpienia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu Umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia stron podlegają zwrotowi. Zwrot należności na rzecz Klienta nastąpi w terminie do 7 dni od otrzymania przez Sprzedawcę skutecznego oświadczenia o odstąpieniu.
 4. W przypadku Produktów stanowiących treść cyfrową dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, wyłącza się prawo odstąpienia od umowy w przypadku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 • 9

Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://instytutzdrowejstopy.pl/polityka_prywatnosci/

 • 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
 2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 • 11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu.
 4. Regulamin zawiera następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Polityka prywatności;
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2024 r.