REGULAMIN ORGANIZACYJNY

podmiotu leczniczego Instytut Zdrowej Stopy

 

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin organizacyjny został ustalony na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 295, ze zm.).
 2. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy „PODIANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Łodzi (90-368), ul. Piotrkowska 198/3, KRS: 0001085837, NIP: 7252340325, REGON: 527637028 wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego, nr księgi rejestrowej: 000000274851 (dalej jako „Instytut Zdrowej Stopy” lub „Instytut”).
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Instytutu Zdrowej Stopy, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Instytutu na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające na terenie zakładu leczniczego w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • 2.

Cele i zadania

 1. Celem działalności Instytutu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych także promocja zdrowia i prowadzenie edukacji zdrowotnej.
 2. Zadaniami Instytutu są:
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta, a także zgodnie z zasadami etyki oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna pacjentów;
 • wykonywanie innych zadań Instytutu Zdrowej Stopy w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • 3.

Struktura organizacyjna

 1. Instytut wykonuje działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego pod nazwą Instytut Zdrowej Stopy.
 2. W ramach zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, funkcjonuje jednostka organizacyjna o nazwie „Instytut Zdrowej Stopy”.
 • 4.

Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Instytut prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:
 • chirurgia ogólna;
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu;
 • dermatologia i wenerologia;
 1. Instytut realizuje swoje zadania poprzez:
 • udzielanie konsultacji lekarskich;
 • wykonywanie zabiegów;
 • wydawanie orzeczeń i zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjentów;
 • wystawianie recept;
 • promocję zdrowia i edukację zdrowotną pacjentów.

 

 • 5.

Miejsce i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w zakładzie leczniczym Instytut Zdrowej Stopy w Łodzi,  Piotrkowska 198/3.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach od 9.00 do 20.00. Przyjęcia pacjentów odbywają się w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w terminach uzgodnionych z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym w trakcie rejestracji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym lub faktycznym.
 3. Rejestracja pacjentów odbywa się:
 • osobiście
 • telefonicznie nr tel. +48 505 816 158
 • online za pomocą portalu www.znanylekarz.pl
 1. W trakcie rejestracji pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy obowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku braku potwierdzenia terminu wizyty co najmniej na 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem w odpowiedzi na kontakt ze strony Instytutu, zarezerwowany termin zostaje zwolniony.
 3. Rezerwacja niektórych zabiegów wykonywanych w ramach Instytutu wymaga przedpłaty. O konieczności jej uiszczenia pacjent zostanie powiadomiony podczas dokonywania rejestracji. W pozostałych przypadkach płatność następuje po udzieleniu świadczenia.
 4. Pacjent ma prawo do zmiany terminu lub odwołania opłaconej wizyty do 24 godzin przed jej rozpoczęciem. W przypadku niedotrzymania terminu przedpłata przepada i konieczne jest wyznaczenie nowego terminu wizyty.
 5. Instytut Zdrowej Stopy akceptuje następujące formy płatności:
 • gotówka;
 • przelew bankowy;
 • karta kredytowa/płatnicza;
 • BLIK;
 1. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń Pacjent zobowiązanyjest udzielić personelowi udzielającemu świadczeń wszelkich informacji i wyjaśnień, jakie będą niezbędne dla zapewnienia należytej realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności okazać posiadaną dokumentację medyczną wraz z wynikami badań.
 2. Warunkami udzielenia świadczeń zdrowotnych są:
  1. rejestracja wizyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  2. wyrażenie przez Pacjenta świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  3. udzielenie przez Pacjenta informacji, o których mowa w ust. 9;
  4. pozytywna kwalifikacja Pacjenta.

 

 • 6.

Dostępność świadczeń zdrowotnych

 1. Instytut Zdrowej Stopy organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom możliwie najlepszą dostępność i najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom za odpłatnością, w oparciu o obowiązujący w dacie udzielenia świadczenia cennik ustalony przez Kierownika i stanowiący załącznik do Regulaminu.
 3. Informacje w sprawie wysokości opłat za świadczenia zdrowotne wynikających z cennika, o którym mowa w ust.2, Instytut udostępnia w lokalu zakładu leczniczego.
 4. Instytut Zdrowej Stopy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Pacjenta lub zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących przypadkach:
 • jeżeli stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na udzielenie mu świadczeń zdrowotnych;
 • w przypadku niespełnienia warunków określonych w § 5 ust. 10;
 • w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów;
 • w przypadku naruszenia przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub inne osoby towarzyszące pacjentowi obowiązków oraz zakazów określonych w § 9 ust. 4 i 5 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik lub jego zastępca albo inna osoba upoważniona przez Kierownika;
 • w innych przypadkach, gdy udzielenie świadczeń zdrowotnych jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Instytutu.

 

 • 7.

Jakość świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne w Instytucie Zdrowej Stopy są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta oraz w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 3. Osoby udzielające pacjentom świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 • 8.

Dokumentacja medyczna

 1. Instytut prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych.
 2. Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych wykonują dokumentację fotograficzną udzielonych świadczeń. Dokumentacja fotograficzna wykonywana jest w sposób zapewniający poszanowanie danych osobowych pacjenta, a wykonaną dokumentację dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.
 3. Instytut zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres przewidziany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Instytut udostępnia dokumentację medyczną:
 • do wglądu;
 • przez sporządzenie jej kopii, odpisu, wyciągu lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.
 1. Dokumentacja medyczna prowadzona w formie papierowej może być udostępniona poprzez sporządzenie skanu i przekazanie w sposób określony w ust. 3 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
 2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Instytut nie pobiera opłat.

 

 • 9.

Prawa i obowiązki pacjenta

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
 2. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika lub osoby go zastępującej.
 3. Informacja o prawach pacjenta udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej, w miejscu ogólnodostępnym.
 4. Pacjent ma obowiązek:
 • przestrzegania postanowień Regulaminu;
 • przestrzegania zasad higieny osobistej;
 • przestrzegania praw innych pacjentów;
 • szanowania mienia Instytutu.
 1. Na terenie zakładu leczniczego zabronione jest:
 • spożywanie alkoholu;
 • palenie tytoniu, w tym e-papierosów;
 • wprowadzanie zwierząt;
 • akwizycja i prowadzenie działalności zarobkowej.

 

 • 10

Kierownictwo Instytutu Zdrowej Stopy

 1. Działalnością Instytutu, kieruje kierownik podmiotu leczniczego („Kierownik”).
 2. Kierownik prowadzi sprawy Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz oraz realizuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Kierownik może powołać zastępców do kierowania poszczególnymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi, lub kierowania sprawami określonego rodzaju. W tym celu Kierownik może w szczególności udzielać swoim zastępcom niezbędnych pełnomocnictw lub upoważnień.
 4. Kierownik może powierzyć wyznaczonej osobie obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego lub współpracującego z Instytutemoraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej (kierownik medyczny).

 

 • 11.

Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 1. W celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Instytut Zdrowej Stopy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych.
 2. Współpraca odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Szczegółowe zasady współpracy mogą zostać określone w odrębnych umowach.

 

 • 12.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 3 kwietnia 2024 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

Łódź, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Zarząd:

Małgorzata Lecyk Krochmalska  – ……………………………………………………………………..

Jakub Krochmalski   – ……………………………………………………………………..

Załączniki:

Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie;

Zał. nr 1 do regulaminu organizacyjnego

 

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK